SHABU SAI Kornhill Plaza

【Japanese/Japanese/ Shabu shabu & Sukiyaki Buffet】